suolbyti

suolbyti
suõlbyti tr. subarti, barant sugėdyti: Ir tau ne gėda! – suolbijo Virpša vaikiną V.Piet. \ olbyti; apolbyti; atolbyti; išolbyti; nuolbyti; paolbyti; priolbyti; suolbyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apolbyti — apõlbyti tr. Gs apibarti, sugėdinti: Matai, kai pačią apolbijau, tuoj kitoniška pasidarė Sdb. Apõlbijau neapsikentus tą brigadierių, tegu žinos, ka to vertas y[ra] Jnšk. Reik apolbyti aną už gėrimą, t. y. aplojoti, balazyti J. olbyti; apolbyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atolbyti — atõlbyti tr. olbijant atlydėti, atvaryti: Taip jį mama ir atolbijo iki pat namų Pbr. Antai piemenys atolbija mūsų kuilį Vl. olbyti; apolbyti; atolbyti; išolbyti; nuolbyti; paolbyti; priolbyti; suolbyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išolbyti — išõlbyti tr. 1. išbarti, išplūsti: Išolbijo kaip kokį šunį ir išvarė pro duris Jnš. Reikėjo tau jį gerai išõlbyti! Vl. Aną dieną nuėjus išolbijau, kad taip negražiai vaikus moko Rm. | refl.: Išsidirbo, išsiõlbijo viena kitą Gs. 2. išprašyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuolbyti — nuõlbyti tr. 1. nubarti: Tą vagilką visi nuolbijo Pbr. 2. olbijant nuvaryti: Daug varnų ir špokų sulėkė, kol nuõlbijo vanagą į mišką Vl. olbyti; apolbyti; atolbyti; išolbyti; nuolbyti; paolbyti; priol …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • olbyti — õlbyti, ija, ijo tr. J.Jabl, BŽ33, Jnš, Plv, Gž, Skr, olbyti FrnW516, Rm, Ps, 1. barti, gėdinti, vainoti, rėkti ant ko: Ar tau gerai, kad vis kap kokį šunį olbija Vv. Kap ėmė viena kitą olbyt, net ausys klausant linko Grl. Tą savo marčią tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paolbyti — paõlbyti tr. truputį pabarti: Norėjau tą paolbyti, kai parėjo Bsg. Paõlbijau jį, kad tep daro, tai nepatiko Gs. Gaspadorius paolbija truputį berną savo J. olbyti; apolbyti; atolbyti; išolbyti; nuolbyti; paolbyti; priolbyti; suolbyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priolbyti — priõlbyti tr. pribarti, prigrasinti: Priolbija Pakštienė tą savo vyrą Št. olbyti; apolbyti; atolbyti; išolbyti; nuolbyti; paolbyti; priolbyti; suolbyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”